لینک های بسیار مفید در حوزه های مختلف انسانی - ریاضی - تجربی - کامپیوتر و ...

محمود خسروجردی مدیر پایکال (نخستین پایگاه معتبر فروش کتاب و  کتابخانه الکترونیکی انگلیسی) و دوفصلنامه بین المللی اطلافرینی (مجله ای برای اشتراک نتایج پژوهشها در زمینه کارآفرینی، مدیریت، و کسب و کار اطلاعاتی) لینک های بسیار مفیدی را در حوزه های مختلف علوم انسانی، مدیریت، کسب و کار، تجارت، پایان نامه های مربوط به Technology, Policy, Management، کامپیوتر، فنی مهندسی، فیزیک،آموزش عالی، توریسم و ..... را ارائه کرده اند که لینک ها آن را مشاهده میکنید.برای دریافت و بررسی لیست کتابهای مورد نیاز کتابخانه خویش می توانید با کلیک بر
روی هر یک از این لینک های زیر لیست مربوطه را دانلود نمایید.

دوهزار و سیزده عنوان کتاب الکترونیکی انگلیسی در حوزه علوم انسانی از ناشران برتر

جهان - سال نشر 2010 تا 2012
http://www.biblio.ir/userfiles/List%20of%20eBooks%20New%20-%20with%20Year(1).xls*کتابهای الکترونیکی مربوط به حوزه تجارت، کارآفرینی و کسب و کار*

http://www.biblio.ir/userfiles/Business%20Economics%20and%20Banking%20V_%201.pdf


*کتابهای الکترونیکی مربوط به حوزه مدیریت*

http://www.biblio.ir/userfiles/Management%20Pack%20v_%201.pdf


*کتابهای الکترونیکی مربوط به حوزه آموزش عالی*

http://www.biblio.ir/userfiles/LIST%20OF%20higher%20education.doc


*کتابهای الکترونیکی مربوط به حوزه توریسم*

http://www.biblio.ir/userfiles/Tourism%20eBooks%20Pack%201(1).doc
<http://www.biblio.ir/userfiles/Tourism%20eBooks%20Pack%201%281%29.doc

>

*کتابهای الکترونیکی مربوط به حوزه بازاریابی*

http://www.biblio.ir/userfiles/Marketing%20Pack%20v_%201.pdf


*کتابهای الکترونیکی مربوط به حوزه علوم انسانی 1*

http://www.biblio.ir/userfiles/Humanities%20Pack%20v_%201.pdf


*کتابهای الکترونیکی مربوط به حوزه علوم انسانی 2*

http://www.biblio.ir/userfiles/file/List

%20of%20250%20top%
20humanities%20eBooks.doc

*کتابهای الکترونیکی مربوط به حوزه فیزیک*

http://www.biblio.ir/userfiles/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A%20%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%DA%86%D9%8A%D8%B2.doc


*کتابهای الکترونیکی مربوط به حوزه فنی مهندسی 1*

http://www.biblio.ir/userfiles/Engineering%20Pack%20books%20v_%201.pdf


*کتابهای الکترونیکی مربوط به حوزه مهندسی کامپیوتر 1*

http://www.biblio.ir/userfiles/Computer%20Science%20and%20Programming%20v_1.pdf


*کتابهای الکترونیکی مربوط به حوزه کامپیوتر 2 (جی کوئری)*

http://www.biblio.ir/userfiles/jQuery%20eBooks%20List.doc


*کتابهای الکترونیکی دایره المعارفهای دانشگاهی معتبر جهان*

http://www.biblio.ir/userfiles/Encyclopedias%20List%20Final%20Version.doc


*لیست پایان نامه های الکترونیکی حوزه علوم انسانی و فنی - پک 1*

www.biblio.ir/userfiles/eThesis%20Pack%201.doc


*لیست پایان نامه های مربوط به Technology, Policy, Management (فقط 450عنوان

از فهرست زیر قابل دسترسی است)*
http://www.biblio.ir/userfiles/Technology%20Policy%20and%20Mangement.xls


*لیست پایان نامه های مربوط به علوم انسانی - پک 2*

http://www.biblio.ir/userfiles/List%20of%20Phd%20and%20MA%20thesis%20Humanities%201000%20titles.doc


*لیست پایان نامه های مربوط به Industrial Design -  فقط 153 عنوان از فهرست

زیر *
http://www.biblio.ir/userfiles/Industrial%20Design%20Pack%20Books%20List.xls

 

/ 0 نظر / 17 بازدید