عطف برای همه کتابداران ایران است و این حقیقت دارد

"کتابداران گمشده" عنوان یادداشتی ست ، نوشته ی "لیلی دونده" کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی. نویسنده در این یادداشت، خاطرات و تجربه های شخصی را بهانه کرده است برای نشان دادن کتابداران متخصصی که عاشقانه و عاقلانه کارها را پیش می برند اما کمتر به چشم می آیند. این نوشته در مقیاسی وسیعت تر ذهن خواننده را بدان جا میبرد که گویی در میان اقشار گوناگون جامعه،کتابداران همه این سرنوشت را دارند، تلاشگر اما گمشده و پنهان!

این یاداشت را بخوانید و نظرات خود را منعکس کنید.

نشریه الکترونیکی عطف
info@atfmag.info

www.atfmag.info

با تشکر فرزانه کشاورز امامی

/ 0 نظر / 13 بازدید